Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


access-data-owner

Правa на на субекта на данните

Регламента предвижда няколко права на субекта на данните. Във връзка с тези права, са реализирани различни функции в ЛИС iLab.

Функции в iReg

Всички документи, свързани с GDPR в ЛИС iLab са налични в iReg - Регистратура, в менюто GDPR.

Меню с достъп до функциите, свързани с GDPR


Достъп до обработваните данни

Чл. 15 от Регламента дава право на субекта на данните да получи достъп до обработваните данни, заедно със следното:

  • целите на обработка (в нашия случай те винаги са медицински и финансови);
  • категории лични данни;
  • получателите, пред които са или ще бъдат или са разкрити личните данни;
  • източника на информация.

ЛИС iLab осигурява това право чрез функцията Потвърждение лични данни, която генерира справка с реквизитите по чл. 15.

Самата справка изглежда по следния начин:

Право на корекция

Чл. 16 от Регламента дава право на субекта да данните да иска корекция, в случай на неточност. ЛИС iLab осигурява това право чрез функцията Корекция лични данни, която генерира декларация с готово за подписване искане от страна на пациента, както и извършва корекция.

Корекция лични данни

Самата справка изглежда по следния начин:

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 17 от Регламента предвижда право на субекта на данни да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични. ЛИС iLab постига тази функция чрез т. нар. „Анонимизация на данните“. ЛИС iLab осигурява това право чрез функцията Изтриване лични данни (забравяне).

Право на ограничаване на обработването

Според чл. 18 от ОРЗД, субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването. От гледна точка на ЛИС iLab, това право се свежда до това, при следващи визити на пациента да не се ползват личните му данни, т.е. ако пациент е подал искане за ограничаване на обработване, следва при следващи негови визити да бъде регистриран като анонимен пациент. Другата особеност е че за пациент, оттеглил съгласието си за обработване, следва да се прекрати споделянето на данните му с трети страни, т.е. да се ограничи видимостта му в Интернет портала. Тази функция е в процес на разработка.

Право на възражение

Това право е извън функционалността на ЛИС iLab и представлява административна процедура.

Право на преносимост

Чл. 20 от ОРЗД предвижда че субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Към момента на писане на този текст (май 2018) няма широко приет формат на данни, даващ възможност за осъществяване на правото на преносимост от един доставчик към друг. Смятаме, че най-доброто което можем да предоставим на пациентите в тази област е експорт на данните във формат на HL7. Тази функция е в процес на разработка.

Право на жалба

Това право е извън функционалността на ЛИС iLab и касае подаване на Жалба пред КЗЛД.

access-data-owner.txt · Последна промяна: 2019/08/09 04:48 от 92.247.200.106

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki